Liu Han-Hong(劉瀚霟) Teacher

ROC Shi He Quan Kung Fu Association Founder

ROC Shi He Quan Kung Fu Association Chairman

Director of Shi He Quan Kung Fu Headquarters

Tainan City Police BUREAU / Martial Art Consultant

   
   

Chen Ying-Cheng(陳英成) Teacher

ROC Shi He Quan Kung Fu Association Secretary General

ROC Shi He Quan Kung Fu Association Class A Coach(senior coach)

Training Center of Shi He Quan Kung Fu

Head of Hsin Chu Training Center

   
   

Huang Yue-Ren(黃鉞荏) Teacher

ROC Shi He Quan Kung Fu Association Managing Director

ROC Shi He Quan Kung Fu Association Class A Coach(senior coach)

Training Center of Shi He Quan Kung Fu

Head of Tucheng New Taipei City Training Center